My name is Viktoriya Fralova and it's my second time in Haym Salomon Home. Watch the video.

 

 

Viktoriya Fralova,